Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Υποστήριξη μαθημάτων (Οδηγοί Χρήσης Λογισμικού Οργάνωσης Γραφείου)
Ορολογία
Περιεχόμενα Οδηγού Outlook  Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα   ]

 
Αποκλειστικό όνομα: Προσδιορίζει μοναδικά την ταυτότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας σε όλους τους καταλόγους Internet. Αποτελείται από διάφορες περιγραφικές ιδιότητες, όπως Common Name (κοινό όνομα), Organization (εταιρεία) και Country (χώρα). Ένα παράδειγμα αποκλειστικού ονόματος είναι: cn=Jeff Hay, o=Microsoft, c=US.
 
Αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst): Αρχείο δεδομένων που αποθηκεύει τα μηνύματά σας και άλλα στοιχεία στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ορίσετε ένα αρχείο .pst ως την προεπιλεγμένη τοποθεσία παράδοσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο .pst για την οργάνωση και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στοιχείων προς φύλαξη.
 
Αρχείο φακέλου χωρίς σύνδεση: Το αρχείο του σκληρού σας δίσκου που περιέχει φακέλους χωρίς σύνδεση. Το αρχείο φακέλου χωρίς σύνδεση έχει επέκταση .ost. Μπορείτε να το δημιουργήσετε αυτόματα κατά την εγκατάσταση του Outlook ή όταν κάνετε διαθέσιμο για πρώτη φορά ένα φάκελο χωρίς σύνδεση.
 
Αυτόματη Αρχειοθέτηση: Η αυτόματη μετακίνηση στοιχείων σε άλλο φάκελο ή η διαγραφή τους, ανάλογα με το χρόνο παραμονής τους σε αυτόν το φάκελο.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

 
Βιβλίο διευθύνσεων: Η συλλογή από βιβλία διευθύνσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποθηκεύετε ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς φαξ και λίστες διανομής. Το βιβλίο διευθύνσεων μπορεί να περιέχει μια Καθολική λίστα διευθύνσεων, ένα Βιβλίο διευθύνσεων του Outlook και ένα Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων.
 
Βιβλιοθήκη εγγράφων: Ο φάκελος όπου γίνεται κοινή χρήση μιας συλλογής αρχείων και τα αρχεία χρησιμοποιούν συχνά το ίδιο πρότυπο. Κάθε αρχείο σε μια βιβλιοθήκη σχετίζεται με πληροφορίες που καθορίζονται από το χρήστη οι οποίες εμφανίζονται στη λίστα περιεχομένων της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

 
Γραμματοκιβώτιο: Θέση σε ένα διακομιστή του Microsoft Exchange, στην οποία παραδίδεται το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Ο διαχειριστής σας δημιουργεί ένα γραμματοκιβώτιο για κάθε χρήστη. Εάν υποδείξετε ένα αρχείο προσωπικού φακέλου ως θέση παράδοσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, τα μηνύματα από το γραμματοκιβώτιό σας δρομολογούνται σε αυτό.
 
Γραμμή εργαλείων: Η γραμμή με κουμπιά και επιλογές που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση εντολών. Για να εμφανίσετε μια γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην εντολή Προσαρμογή του μενού Εργαλεία και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμμές εργαλείων.
 
Γραμμή κατάστασης: Η οριζόντια γραμμή στο κάτω μέρος της οθόνης που εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του προγράμματος, όπως η κατάσταση των στοιχείων στο παράθυρο, η πρόοδος της τρέχουσας εργασίας ή πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο στοιχείο.
 
Γραμμή πληροφοριών: Κίτρινο πλαίσιο που βρίσκεται κοντά στο επάνω μέρος ενός ανοιχτού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μιας συνάντησης, επαφής ή εργασίας. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το αν ένα μήνυμα έχει απαντηθεί ή προωθηθεί, καθώς και την ηλεκτρονική κατάσταση μιας επαφής η οποία χρησιμοποιεί την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, κ.ο.κ.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

 
Δέσμη ενεργειών: Τύπος κώδικα υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση εργασιών σε ιστοσελίδες, όπως η προσαύξηση του μετρητή "αριθμός επισκεπτών" κάθε φορά που υπάρχει νέος επισκέπτης. Οι δέσμες ενεργειών Web μπορούν να συνταχτούν σε διάφορες γλώσσες δέσμης ενεργειών. Οι δέσμες ενεργειών δεν χρειάζεται να μεταγλωττιστούν για να εκτελεστούν.
 
Διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ο υπολογιστής που αποθηκεύει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Διεθνής σύμβαση ονομάτων (universal naming convention, UNC): Σύμβαση ονομάτων για αρχεία που παρέχει έναν τρόπο εντοπισμού αρχείων ανεξάρτητο από τον υπολογιστή. Αντί να καθορίζει ένα γράμμα και μια διαδρομή μονάδας δίσκου, ένα όνομα UNC χρησιμοποιεί τη σύνταξη \\server\share\path\filename
 
Διεύθυνση: Η διαδρομή για ένα αντικείμενο, έγγραφο, αρχείο, σελίδα ή άλλο προορισμό. Μια διεύθυνση μπορεί να είναι μια διαδρομή URL (διεύθυνση Web) ή μια διαδρομή UNC (διεύθυνση δικτύου) και μπορεί να περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη θέση σε ένα αρχείο, όπως ένα σελιδοδείκτη του Word ή μια περιοχή κελιών του Excel.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

 
Ενσωματωμένο αντικείμενο: Πληροφορίες (αντικείμενο) που περιέχονται σε ένα αρχείο προέλευσης και εισάγονται σε ένα αρχείο προορισμού. Όταν ενσωματωθεί, το αντικείμενο γίνεται τμήμα του αρχείου προορισμού. Οι αλλαγές που κάνετε στο ενσωματωμένο αντικείμενο αντανακλώνται στο αρχείο προορισμού.
 
Επαφή: Άτομο, εντός ή εκτός του οργανισμού σας, για το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε αρκετούς τύπους πληροφοριών, όπως ταχυδρομικές διευθύνσεις και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ και διευθύνσεις URL ιστοσελίδων.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

 
HTML: Η τυπική γλώσσα σήμανσης που χρησιμοποιείται για έγγραφα του World Wide Web. Η HTML χρησιμοποιεί ετικέτες για να δείξει τον τρόπο με εμφάνισης στοιχείων σελίδας, όπως κείμενο και γραφικά, από προγράμματα περιήγησης στο Web και τον τρόπο αντίδρασης σε ενέργειες χρηστών.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

 
Ιδιαίτ. κοιν.: Συντόμευση για την ιδιαίτερη κοινοποίηση. Εάν, σε ένα μήνυμα, προσθέσετε το όνομα ενός παραλήπτη σε αυτό το πλαίσιο, ένα αντίγραφο του μηνύματος αυτού θα αποσταλεί σε αυτόν τον παραλήπτη και το όνομά του δεν θα είναι ορατό σε άλλους παραλήπτες αυτού του μηνύματος.
 
Ιδιότητα: Το επώνυμο χαρακτηριστικό ενός στοιχείου ελέγχου, πεδίου ή αντικειμένου που ορίζετε για να προσδιορίσετε ένα από τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου (όπως μέγεθος, χρώμα ή θέση στην οθόνη) ή η πτυχή της συμπεριφοράς του (όπως εάν το αντικείμενο είναι κρυφό).
 
Ιός: Ένα πρόγραμμα υπολογιστή ή μακροεντολή που "προσβάλλει" αρχεία υπολογιστή εισάγοντας αντίγραφα του εαυτού του σε αυτά τα αρχεία. Όταν το αρχείο φορτώνεται στη μνήμη, ο ιός μπορεί να επηρεάσει άλλα αρχεία. Οι ιοί έχουν συχνά βλαβερές επιπτώσεις.
 
Ιστοσελίδα ενός μόνο αρχείου (MHTML): Έγγραφο HTML αποθηκευμένο σε μορφή MHTML, το οποίο περιέχει ενσωματωμένα γραφικά, βοηθητικές εφαρμογές, συνδεδεμένα έγγραφα και άλλα στοιχεία υποστήριξης με παραπομπές από το έγγραφο.
 

 
Internet: Παγκόσμιο δίκτυο με χιλιάδες μικρότερα υπολογιστικά δίκτυα και εκατομμύρια εμπορικούς, εκπαιδευτικούς, κυβερνητικούς και προσωπικούς υπολογιστές. Το Internet θα μπορούσε να παρομοιαστεί με μια ηλεκτρονική πόλη με εικονικές βιβλιοθήκες, καταστήματα, γκαλερί τέχνης, κ.ο.κ.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

 
Κανόνας: Μία ή περισσότερες ενέργειες οι οποίες εκτελούνται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προσκλήσεις σε σύσκεψη που πληρούν ορισμένες συνθήκες, καθώς και τις εξαιρέσεις σε αυτές τις συνθήκες. Οι κανόνες αναφέρονται επίσης ως φίλτρα.
 
Κατάλογος Internet: Χώρος αποθήκευσης πληροφοριών όπως ονομάτων, εταιρειών, τμημάτων, χωρών, και θέσεων. Οι κατάλογοι Internet χρησιμοποιούνται συνήθως για την εύρεση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι οποίες δεν υπάρχουν σε ένα τοπικό βιβλίο διευθύνσεων ή σε έναν εταιρικό κατάλογο.
 
"Κοιν." είναι η σύντμηση της λέξης "κοινοποίηση". Εάν προσθέσετε το όνομα ενός παραλήπτη σε αυτό το πλαίσιο σε ένα μήνυμα, αποστέλλεται ένα αντίγραφο του μηνύματος στον παραλήπτη και το όνομα του παραλήπτη είναι ορατό στους άλλους παραλήπτες του μηνύματος.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

 
Λίστα φακέλων: Εμφανίζει τους διαθέσιμους φακέλους γραμματοκιβώτιό σας. Για να προβάλετε τους υποφακέλους, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα από το φάκελο. Αν δεν εμφανίζεται η λίστα φακέλων, τότε κάντε κλικ στην εντολή "Λίστα φακέλων" του μενού "Μετάβαση".
 
Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Το όνομα διακομιστή, το όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται από το Outlook για τη σύνδεση με μια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η δημιουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας πληροφορίες που δίνονται από το διαχειριστή σας ή από την Υπηρεσία παροχής Internet (ISP).
 

 
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Πρωτόκολλο που παρέχει δικαιώματα πρόσβασης σε καταλόγους Internet.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

 
Μενού συντόμευσης: Μενού που δείχνει μια λίστα εντολών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο στοιχείο.Για να εμφανίσετε ένα μενού συντόμευσης, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε ένα στοιχείο ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+F10.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

 
OLE: Η τεχνολογία ενοποίησης προγραμμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε κοινή χρήση πληροφοριών μεταξύ προγραμμάτων. Όλα τα προγράμματα του Office υποστηρίζουν τη δυνατότητα OLE, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κοινή χρήση πληροφοριών μέσω συνδεδεμένων και ενσωματωμένων αντικειμένων.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

 
Παράθυρο ανάγνωσης: Παράθυρο στο Outlook όπου μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση ενός στοιχείου χωρίς να το ανοίξετε. Για να εμφανιστεί το στοιχείο στο Παράθυρο ανάγνωσης, κάντε κλικ σε αυτό.
 
Παράθυρο περιήγησης: Η στήλη στην αριστερή πλευρά του παραθύρου του Outlook που περιλαμβάνει παράθυρα όπως Συντομεύσεις ή Αλληλογραφία και τις συντομεύσεις ή τους φακέλους μέσα σε κάθε παράθυρο. Κάντε κλικ σε ένα φάκελο για εμφανιστούν τα στοιχεία που περιέχει.
 
Προβολή: Οι προβολές σάς παρέχουν διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης των ίδιων πληροφοριών σε ένα φάκελο τοποθετώντας τις σε διαφορετικές διατάξεις και μορφές. Πρόκειται για τυπικές προβολές για κάθε φάκελο. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες προβολές.
 
Πρόγραμμα περιήγησης στο Web: Λογισμικό που ερμηνεύει αρχεία HTML, τα διαμορφώνει σε ιστοσελίδες και τα εμφανίζει. Ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web, όπως ο Microsoft Internet Explorer, μπορεί να ακολουθεί υπερ-συνδέσεις, να μεταφέρει αρχεία και να αναπαράγει αρχεία ήχου και βίντεο που είναι ενσωματωμένα σε ιστοσελίδες.
 
Πρόσκληση σε εργασία: Η αίτηση που αποστέλλεται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζητώντας από τον παραλήπτη να ολοκληρώσει μια εργασία. Εάν ο παραλήπτης αποδεχτεί την εργασία, αυτή προστίθεται στη λίστα εργασιών του παραλήπτη και ο παραλήπτης γίνεται ο νέος κάτοχος της εργασίας.
 
Προσωπική λίστα διανομής: Συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργείτε και προσθέτετε στο Βιβλίο διευθύνσεων του Outlook ως ένα ψευδώνυμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν στέλνετε ένα μήνυμα σε μια λίστα διανομής, πηγαίνει σε κάθε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της λίστας.
 
Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων: Ένα προσαρμόσιμο βιβλίο διευθύνσεων που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε συχνά. Ωστόσο, η επιλογή "Επαφές" προσφέρει πιο σύνθετα χαρακτηριστικά για αυτήν τη λειτουργία. Τα αρχεία του Προσωπικού βιβλίου διευθύνσεων έχουν επέκταση .pab και μπορούν να αντιγραφούν σε δίσκο.
 
Πρωτόκολλο: Η μέθοδος πρόσβασης σε ένα έγγραφο ή υπηρεσία του Internet, όπως είναι το πρωτόκολλο File Transfer Protocol (FTP) ή το πρωτόκολλο Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
 
Προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook: Το Outlook χρησιμοποιεί προφίλ για να θυμάται τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις ρυθμίσεις που λένε στο Outlook πού έχει αποθηκευτεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 
Προφίλ χρήστη του Outlook: Μια ομάδα λογαριασμών και βιβλίων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τυπικά ο χρήστης χρειάζεται μόνο ένα αλλά μπορεί να δημιουργήσει όσα θέλει, το καθένα με ένα σύνολο λογαριασμών λογαριασμών και βιβλίων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα πολλαπλά προφίλ είναι χρήσιμα αν ο υπολογιστής χρησιμοποιείται από περισσότερούς από έναν χρήστες.
 
Πρωτόκολλο IMAP (Internet Message Access Protocol): Αντίθετα με τα πρωτόκολλα ηλεκτρονικών μηνυμάτων του Internet, όπως το POP3, το πρωτόκολλο IMAP δημιουργεί φακέλους σε ένα διακομιστή για να αποθηκεύσει/οργανώσει μηνύματα για ανάκτηση από άλλους υπολογιστές. Μπορείτε απλά να διαβάσετε τις κεφαλίδες μηνυμάτων και να επιλέξετε τα μηνύματα που θα κάνετε λήψη.
 
Πύλη: Συσκευή που συνδέει διαφορετικά συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μεταφέρει μηνύματα μεταξύ τους.
 

 
POP3: Ένα διαδεδομένο πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Internet.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

 
Στοιχείο: Το βασικό στοιχείο που περιέχει πληροφορίες στο Outlook (παρόμοιο με ένα αρχείο σε άλλα προγράμματα). Τα στοιχεία περιλαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συναντήσεις, επαφές, εργασίες, καταχωρήσεις στο Χρονικό, σημειώσεις, δημοσιευμένα στοιχεία και έγγραφα.
 
Συνδεδεμένο αντικείμενο: Αντικείμενο που δημιουργείται σε ένα αρχείο προέλευσης και εισάγεται σε ένα αρχείο προορισμού, ενώ διατηρείται η σύνδεση μεταξύ των δύο αρχείων. Το συνδεδεμένο αντικείμενο του αρχείου προορισμού μπορεί να ενημερωθεί όταν ενημερώνεται το αρχείο προέλευσης.
 

 
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP): Διαδεδομένο πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Internet.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

 
Υπερ-σύνδεση: Χρωματιστό και υπογραμμισμένο κείμενο ή γραφικό στο οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ για να μεταβείτε σε ένα αρχείο, σε μια τοποθεσία στο αρχείο, σε μια ιστοσελίδα στο World Wide Web ή σε μια ιστοσελίδα σε ένα intranet. Οι υπερ-συνδέσεις μπορούν επίσης να μεταφέρουν σε ομάδες συζητήσεων και σε τοποθεσίες Gopher, Telnet και FTP.
 
Υπηρεσία παροχής Internet (ISP): Επιχείρηση η οποία παρέχει πρόσβαση στο Internet για στοιχεία όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα κανάλια συνομιλίας ή η χρήση του World Wide Web. Ορισμένες υπηρεσίες παροχής Internet (ISP) είναι πολυεθνικές, παρέχοντας πρόσβαση σε πολλές τοποθεσίες, ενώ άλλες περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

 
Uniform Resource Locator (URL): Διεύθυνση που καθορίζει ένα πρωτόκολλο (όπως HTTP ή FTP) και μια τοποθεσία ενός αντικειμένου, εγγράφου, σελίδας στο World Wide Web ή άλλου προορισμού στο Internet ή σε ένα intranet, για παράδειγμα: http://www.microsoft.com/.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

 
Φάκελοι αναζήτησης: Εικονικοί φάκελοι που περιέχουν προβολές όλων των στοιχείων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης. Τα στοιχεία παραμένουν αποθηκευμένα σε έναν ή περισσότερους φακέλους του Outlook.
 
Φόρμα: Τρόπος ηλεκτρονικής διανομής και συγκέντρωσης πληροφοριών. Για παράδειγμα, μια φόρμα μπορεί να είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε, προκειμένου να γίνουν παραγγελίες ή να δημοσιευτούν πληροφορίες σε έναν δημόσιο φάκελο. Όλα τα στοιχεία του Outlook, όπως μηνύματα και συναντήσεις, βασίζονται σε φόρμες.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_07/outlk_11.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-03-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2018 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας