Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  > Αναπτυξιακά Εργα Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Αναπτυξιακά Εργα Βιβλιοθήκης ΕΠΕΑΕΚΙ
1ο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΕΠΕΑΕΚ Ι) του ΥΠΕΠΘ - 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Τίτλος Έργου:
Εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης, Αυτοματοποίησης και Δικτύωσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εναρξη: 1/9/1996 - Λήξη: 28/2/2000
Προϋπολογισμός (ΕΚΤ+ΕΤΠΑ): 597.941.589,00 δρχ. (1.754.780,89 ευρώ)
Υπεύθυνος Eργου: Καθ. Νικόλαος Βλάχος
Αναπλ. Υπεύθυνος & Διευθυντής Eργου: Δρ. Ιωάννης Κλαψόπουλος, Οργανωτικός Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης ΠΘ


Το έργο αποτελείται από τρία (3) πακέτα εργασίας (Π1, Π2 και Π3) τα οποία αντιπροσωπεύουν τα βασικά αντικείμενα του έργου:

Π1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Π2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Π3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Κάθε ένα από τα πακέτα εργασίας αποτελείται από επιμέρους εργασίες με συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως περιγράφεται στη συνέχεια:

Π1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
 
Ε 1.1: Δημιουργία - Στελέχωση Μονάδας Πληροφορικής Βιβλιοθήκης (Μ.Π.Β.)
 • Δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία Μονάδας Πληροφορικής Βιβλιοθήκης (ΜΠΒ).
Ε 1.2: Επέκταση Εσωτερικής Δικτύωσης Βιβλιοθήκης- Σύνδεση με Internet
 • Εσωτερική δικτύωση της Βιβλιοθήκης και σύνδεση μέσω του δικτύου INTERNET όλων των παραρτημάτων της και στις τέσσερις πρωτεύουσες των νομών της Θεσσαλίας (Βόλο - Λάρισα - Τρίκαλα - Καρδίτσα).
 • Μελέτη για την εγκατάσταση δικτύου INTRANET στην Βιβλιοθήκη του ΠΘ
Ε 1.3: Αναβάθμιση Εξοπλισμού και Λογισμικού του Συστήματος Αυτοματοποίησης
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού και λογισμικού του Συστήματος Αυτοματοποίησης με την εγκατάσταση νέας έκδοσης και επιπρόσθετων λογισμικών σε νέο κεντρικό H/Y (server).
 • Σύνδεση όλων των παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης στον κεντρικό Η/Υ (server).
 • Συνεχής παραμετροποίηση Συστήματος Αυτοματοποίησης και εκπαίδευση προσωπικού.
Ε 1.4: Εγκατάσταση και Λειτουργία Δικτύου CD-ROM
 • Εγκατάσταση και λειτουργία Δικτύου CD-ROM και σύνδεση όλων των παραρτημάτων.
 • Αναβάθμιση του δικτύου CD-ROM με την προσθήκη Video server.
Ε 1.5: Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων σε WWW server
 • Ανάπτυξη και εγκατάσταση βάσεων δεδομένων στον WWW server στα ελληνικά και αγγλικά.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Π2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
 
Ε 2.1: Δημιουργία - Στελέχωση Τμήματος Γραμματείας και Δημοσίων Σχέσεων
 • Δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία Γραμματείας & Δημοσίων Σχέσεων Βιβλιοθήκης.
Ε2.2: Εμπλουτισμός σε υλικό - δημιουργία πολλαπλής βιβλιογραφίας
 • Συνεχής προμήθεια έντυπου υλικού (βιβλία), υλικού νέας τεχνολογίας (CD-ROM & Video) και συνδρομών επιστημονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων και εισαγωγή τους στο σύστημα αυτοματοποίησης της Βιβλιοθήκης.
 • Αγορά δικαιωμάτων σύνδεσης και χρήσης διαθέτη για τουλάχιστον 1. 000 on-line βάσεις δεδομένων.
 • Μελέτη υλοποίησης συστήματος πολλαπλής βιβλιογραφίας και εμπλουτισμού της Βιβλιοθήκης.
 • Επιπλέον στελέχωση των Τμημάτων Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας, Αναγνωστηρίων & Δανεισμού και δημιουργία νέων Τμημάτων στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα.
Ε 2.3: Δημιουργία - Στελέχωση Μονάδας Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης (Μ.Η.Τ.)
 • Δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία Μονάδας Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης.
 • Εισαγωγή της συλλογής περιοδικών της Βιβλιοθήκης στο συλλογικό κατάλογο περιοδικών ΕΚΤ (SERI).
 • Συνεχής παραγγελίες ανατύπων άρθρων περιοδικών από χρήστες της Βιβλιοθήκης μέσω του ΕΚΤ (ΕΔΕΤΒ).
Ε 2.4: Δημιουργία - Στελέχωση Τμήματος Αρχειακού Υλικού και Συντήρησης
 • Δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία Τμήματος Αρχειακού Υλικού και Συντήρησης.
Ε 2.5: Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Προσωπικού
 • Συμμετοχή του προσωπικού σε συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες.
Ε2.6: Εκσυγχρονισμός υλικοτεχνικής υποδομής και διαμόρφωση χώρου
 • Εκσυγχρονισμός υλικοτεχνικής υποδομής με την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και διαμόρφωση χώρου των διαφόρων παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης.
Ε2.7: Σεμινάρια Εκπαίδευσης Χρηστών Βιβλιοθήκης - Συνέδρια - Εκδηλώσεις
 • Διοργάνωση δύο κύκλων εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανά έτος για τους χρήστες της Βιβλιοθήκης.
 • Διοργάνωση ημερίδων από τη Βιβλιοθήκη.
 • Οργάνωση και διενέργεια του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Βόλο (4-6 Νοεμβρίου 1998).
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Π3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
 
Ε3.1: Αξιοποίηση Συλλογής Κίτσου Μακρή
 • Ταξινόμηση και καταλογογράφηση του έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού της Συλλογής του Λαογραφικού Κέντρου Κίτσου Μακρή
 • Αξιοποίηση συλλογής Κίτσου Μακρή με εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων & οδηγού στην ελληνική, στην αγγλική και στην γαλλική γλώσσα.
 • Συντήρηση υλικού (φωτογραφιών, slides, κλπ.) Λαογραφικού Κέντρου Κίτσου Μακρή.
Ε3.2: Αξιοποίηση Δωρεών Συλλογών - Δημιουργία Αρχείου ΠΘ
 • Αποδοχή και επεξεργασία δωρεάς επιστημονικών περιοδικών προς το Τμήμα Ιατρικής.
 • Καταγραφή και επεξεργασία του αρχείου του Λαογράφου Κίτσου Μακρή.
Ε3.3: Συνεργασία με τοπικές βιβλιοθήκες
 • Συνεργασία Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων με Σχολικές Βιβλιοθήκες της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Συνεργασία Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων με τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/pjc-epaek-I.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-05-17
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας