Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  > Αναπτυξιακά Εργα Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Αναπτυξιακά Εργα Βιβλιοθήκης ΕΠΕΑΕΚΙΙ
2ο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΕΠΕΑΕΚΙΙ) του ΥΠΕΠΘ - 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

ΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚΙΙ:
Αναβάθμιση & Διεύρυνση των Πληροφοριακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Εναρξη: 1/3/2000 - Λήξη: 31/5/2009
Προυπολογισμός: 2.747.965,00 ευρώ
Υπεύθυνος Eργου: Καθ. Κων/νος Μπαγιάτης, τ. Πρύτανης Π.Θ.
Αναπλ. Υπεύθυνος & Διευθυντής Eργου: Δρ. Ιωάννης Κλαψόπουλος, Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Π.Θ.


Το Εργο αποτελείται από έξι (6) Πακέτα Εργασίας, τα οποία αποτελούν τις βασικές του ενότητες.
Συγκεκριμένα τα Πακέτα Εργασίας (Π.Ε.) είναι:

Π.Ε.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 
Περιλαμβάνει την ανάπτυξη (development) και διαχείριση (management) της συλλογής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΒΠΘ) και την οργάνωσή της με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι προσβάσιμη σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό χρηστών επιτόπια ή από απόσταση, και υλοποιεί τους παρακάτω στόχους:
 • Την ετήσια αποτίμηση της συλλογής της Βιβλιοθήκης.
 • Την καθιέρωση και την εφαρμογή πολιτικής εμπλουτισμού και διαχείρισης της συλλογής. Τον εμπλουτισμό της τοπικής συλλογής της Βιβλιοθήκης με διαφόρων κατηγοριών υλικό, καθώς και με υλικό κατάλληλο για Ατομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
 • Την καθιέρωση τοπικής πολιτικής καταλογογράφησης και την έκδοση των σχετικών εγχειριδίων.
 • Την αναβάθμιση της ποιότητας των εγγραφών του τοπικού Καταλόγου σε ποσοστό 100%.
 • Την καταλογογράφηση 28.000 τίτλων της συλλογής της Βιβλιοθήκης.
 • Την αναβάθμιση και την προσαρμογή του συστήματος αυτοματοποίησης της ΒΠΘ για τη συμμετοχή της στον Συλλογικό Κατάλογο.
 • Τη συμμετοχή της ΒΠΘ στη λειτουργία και στον εμπλουτισμό του Συλλογικού Καταλόγου των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
 • Την αναβάθμιση και την προσαρμογή του συστήματος αυτοματοποίησης της ΒΠΘ για τη συμμετοχή της στο Αυτόματο Σύστημα Διαδανεισμού μεταξύ των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
 • Το σχεδιασμό πολιτικής και την εφαρμογή συστήματος διαδανεισμού μεταξύ Βιβλιοθηκών.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Π.Ε.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 
Περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την υλοποίηση συστήματος κατανεμημένης ψηφιακής βιβλιοθήκης, το οποίο θα αποτελείται από υλικό για την υποστήριξη μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου, υλικό γκρίζας βιβλιογραφίας και επιστημονικό-πολιτισμικό υλικό στην ελληνική γλώσσα. Το παραπάνω σύστημα θα επεκταθεί και για την κάλυψη της διδασκαλίας των μαθημάτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, και υλοποιεί τους παρακάτω στόχους:
 • Την πιλοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικών πακέτων σε online ψηφιακή μορφή (course packs), για πέντε (5) μαθήματα προερχόμενα από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Π.Θ..
 • Την παροχή βιβλιογραφικής υποστήριξης από τη Βιβλιοθήκη για τα παραπάνω μαθήματα.
 • Την απόκτηση εμπειρίας στη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.
 • Την επέκταση της ανάπτυξης εκπαιδευτικών πακέτων σε online ψηφιακή μορφή σε περισσότερα μαθήματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Π.Θ., και τελικά την καθιέρωση της παραπάνω υπηρεσίας ως μιας από τις βασικές υπηρεσίες της ΒΠΘ.
 • Την ηλεκτρονική καταχώρηση των πτυχιακών εργασιών και των μεταπτυχιακών διατριβών του Π.Θ. στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ.
 • Τη δημιουργία ψηφιακής συλλογής, το οποίο θα αποτελείται από ένα μέρος της συλλογής επιστημονικού και πολιτισμικού υλικού του Λαογραφικού Κέντρου Κίτσου Μακρή της ΒΠ.
 • Την εγκατάσταση περιβάλλοντος πρόσβασης στο ψηφιακό υλικό του Λαογραφικού Κέντρου Κίτσου Μακρή το οποίο θα εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίησή του από την ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύτερο κοινό.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Π.Ε.3. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΕΣ
 
Περιλαμβάνει τη διεύρυνση και προσαρμογή των προσφερόμενων υπηρεσιών της ΒΠΘ, για να καλύψει τις πληροφοριακές ανάγκες ατόμων με ειδικές ανάγκες των παρακάτω κατηγοριών: α) με περιορισμένη όραση και απουσία όρασης, β) με κινητικές δυσκολίες και γ) με ακουστικές δυσκολίες. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλλει στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση και στην έρευνα, και υλοποιεί τους παρακάτω στόχους:
 • Τη διερεύνηση των αναγκών πληροφοριακής υποστήριξης ΑΜΕΑ.
 • Τη διαμόρφωση του χώρου και την προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη της διεύρυνσης και προσαρμογής των προσφερόμενων υπηρεσιών για τα ΑΜΕΑ.
 • Την ανάπτυξη βασικής συλλογής προσβάσιμης σε άτομα με προβλήματα όρασης.
 • Την παρακολούθηση του αριθμού των υλοποιημένων υπηρεσιών για την κάλυψη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
 • Τη συμβολή της ΒΠΘ στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των ΑΜΕΑ από τη μόρφωση, την εκπαίδευση και την έρευνα.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Π.Ε.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
 
Περιλαμβάνει την ανάπτυξη σύγχρονων online υπηρεσιών πληροφόρησης, οι οποίες θα προσφέρονται σε περιβάλλον Web και θα είναι πλήρως προσβάσιμες από απόσταση, και υλοποιεί τους παρακάτω στόχους:
 • Τη δημιουργία και λειτουργία online κέντρου πληροφοριών και βοήθειας (online help desk).
 • Τη δημιουργία και λειτουργία online υπηρεσίας επιλεκτικής διάθεσης της πληροφόρησης (online SDI).
 • Την εγκατάσταση και λειτουργία θεματικής πύλης Ανθρωπιστικών Επιστημών (με έμφαση στην Ιστορία, την Αρχαιολογία και την Κοινωνική Ανθρωπολογία και τις πηγές που σχετίζονται με την περιοχή της Θεσσαλίας), καθώς και των παρακάτω θεματικών πυλών: α) Πύλη Παιδαγωγικών Επιστημών, β) Πύλη Επιστημών Μηχανικού, γ) Πύλη Βιοιατρικών Επιστημών, δ) Πύλη Γεωπονικών Επιστημών ε) Πύλη Επιστήμης Αθλητισμού.
 • Την ανάπτυξη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία online υπηρεσίας συνολικής αναζήτησης περιεχομένου όλων των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης.
 • Την εγκατάσταση και λειτουργία περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας (VR) για περιήγηση στο Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή από απόσταση.
 • Τη συμβολή της ΒΠΘ στην εκπαίδευση από απόσταση.
 • Τη συμβολή της ΒΠΘ στη μείωση του αποκλεισμού από την Κοινωνία της Πληροφορίας.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Π.Ε.5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
 
Περιλαμβάνει τη συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού της ΒΠΘ σε θέματα και πρακτικές που σχετίζονται με το παρόν έργο και η δια βίου επιμόρφωσή του στις νέες εξελίξεις της επιστήμης της πληροφόρησης. Όσον αφορά τους χρήστες της ΒΠΘ, περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης για τη χρήση των υπηρεσιών της ΒΠΘ, επιτόπια και από απόσταση, και υλοποιεί τους παρακάτω στόχους:
 • Το σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων για το προσωπικό της ΒΠΘ.
 • Την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων για το προσωπικό της ΒΠΘ, υπό τη μορφή σεμιναρίων.
 • Το σχεδιασμό ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης των χρηστών της ΒΠΘ.
 • Την υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης των χρηστών της ΒΠΘ, υπό τη μορφή σεμιναρίων. Την εγκατάσταση, σε περιβάλλον Web, online εκπαιδευτικών σεμιναρίων αμφίδρομης επικοινωνίας (online interactive tutorials) για την εκπαίδευση των χρηστών της ΒΠΘ.
 • Την ανάπτυξη υποδομής για την υποστήριξη της εκπαίδευσης τοπικά και από απόσταση (συστημάτων τηλεσυνδιάσκεψης, αίθουσας οπτικοακουστικών μέσων και εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών).
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Π.Ε.6. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 
Περιλαμβάνει την πληροφόρηση της Πανεπιστημιακής κοινότητας του Π.Θ. και του ευρύτερου κοινού για τις δράσεις και ενέργειες, που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Εργου, καθώς και τη δημοσιότητα των αποτελεσμάτων, τα οποία προκύπτουν από την υλοποίησή του.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/pjc-epaek-II.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-05-17
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας