Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Πρακτική Ασκηση
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΒΙΚΕΠΠΘ) είναι ανοιχτή σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ και σπουδαστών ΤΕΙ(1). Σκοπός της είναι να προσφέρει στους ασκούμενους τη δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας(2). Στόχος της είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την ένταξη των ασκούμενων στην τρέχουσα λειτουργία της Βιβλιοθήκης, καθώς και τις συνθήκες για την αξιοποίηση και ανάπτυξη των γνώσεων των ασκούμενων ή/και την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων στην ειδικότητά τους.
 
(1) Μπορεί να δοθεί δυνατότητα συνεργασίας κατ' εξαίρεση και με άλλους φορείς εκπαίδευσης/κατάρτισης.
(2) Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας: παρέχεται επίσης η δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας αμισθί σε μεμονωμένα άτομα, χωρίς αυτά να εντάσσονται σε κάποιο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.
 

Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα: Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Πλαίσιο συνεργασίας
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Ειδικότητες Ασκούμενων
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Χώρος Ασκησης ανά ειδικότητα
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Διαδικασία

Πλαίσιο συνεργασίας
Το πλαίσιο εργασίας των ασκούμενων διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω παραμέτρους:
 • τους στόχους και τις οδηγίες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης
 • τις ανάγκες και δυνατότητες της ΒΙΚΕΠΠΘ κατά την περίοδο εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης
 • τις ανάγκες και τις δεξιότητες των ασκούμενων
 • το εύρος της περιόδου πρακτικής άσκησης
Γενικός προσανατολισμός για τη διαμόρφωση του περιεχομένου της πρακτικής είναι ο ασκούμενος να έρθει σε επαφή με τη συνολική λειτουργία της ΒΙΚΕΠΠΘ και να συμμετέχει στην υλοποίηση τρεχόντων εργασιών της (πάγιων ή/και περιοδικών ή/και σε επίπεδο "project").
 
Η ΒΙΚΕΠΠΘ αναλαμβάνει την οργάνωση, επίβλεψη και υποστήριξη των εργασιών των ασκούμενων. Σε ειδικές περιπτώσεις το περιεχόμενο των εργασιών μπορεί να διαμορφωθεί μετά από συνεννόηση με το εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης του ασκούμενου.
 
Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα σε ασκούμενους (αλλά και εκτός πρακτικής άσκησης) φοιτητές/σπουδαστές μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα να συνεργαστούν με την ΒΙΚΕΠΠΘ κατά την εκπόνηση της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας ή διατριβής τους.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 

Ειδικότητες Ασκούμενων
Οι ειδικότητες ασκούμενων που μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση στη ΒΙΚΕΠΠΘ είναι:
 • Βιβλιοθηκονόμοι
 • Αρχειονόμοι
 • Πληροφορικοί
 • Συντηρητές πληροφοριακών υλικών
 • Γραμματείς
 • Ιστορικοί - κοινωνικοί ανθρωπολόγοι με έμφαση στην κατεύθυνση της πολιτισμικής κληρονομιάς
 • Εκπαιδευτικοί με έμφαση στην ειδική αγωγή ατόμων με προβλήματα όρασης
 • Φωτογράφοι
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Χώρος Ασκησης ανά ειδικότητα
 • Κεντρική Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθηκονόμοι, Αρχειονόμοι, Συντηρητές πληροφοριακών υλικών, Γραμματείς, Πληροφορικοί, Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, Φωτογράφοι.
 • Παραρτήματα: Βιβλιοθηκονόμοι (συμπεριλαμβάνονται και οι "Αρχειονόμοι-Βιβλιοθηκονόμοι" του Ιονίου Πανεπιστημίου).
 • Παράρτημα "Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή": Αρχειονόμοι, Βιβλιοθηκονόμοι, Φωτογράφοι, Συντηρητές πληροφοριακών υλικών, Ιστορικοί - κοινωνικοί ανθρωπολόγοι με έμφαση στην κατεύθυνση της πολιτισμικής κληρονομιάς.
  [Μέρος της πρακτικής άσκησης ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Βιβλιοθήκης]
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Διαδικασία
  Η διαδικασία αίτησης διαμορφώνεται ανάλογα με τις διαδικασίες, οι οποίες ορίζονται από το φορέα των υποψηφίων φοιτητών πρακτικής άσκησης και την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του εκπαιδευτικού ιδρύματος προέλευσης του ασκούμενου ΤΕΙ  (*)). Ειδικότερα, οι φοιτητές του Π.Θ. μπορούν να ενημερωθούν από το Γραφείο Πρακτικής Ασκησης (http://pa.uth.gr/)
   
  Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο/η υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει αίτηση προς τη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.Εντυπο αίτησης (pdf) | Online Υποβολή Αίτησης |
   
Σημείωση: Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναλαμβάνει την ευθύνη συμπλήρωσης των απαιτούμενων εντύπων (π.χ. βεβαίωση πρακτικής, φύλλο αξιολόγησης), ενώ οι ασκούμενοι που θα γίνουν δεκτοί για πρακτική άσκηση στην ΒΙΚΕΠΠΘ έχουν την υποχρέωση συμπλήρωσης ερωτηματολογίων για (εσωτερική) υπηρεσιακή χρήση.
 
* Η υπ' αριθμ. Ε5/4907/20-91989 ΥΑ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ορίζει σε έξι (6) τον ανώτερο αριθμό ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας σε ένα φορέα κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/was.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-05-17
Ημ/νία ανανέωσης: 2017-09-04
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας