Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Δικτυακός Τόπος (Web Site) Βιβλιοθήκης  > Πρόσβαση στις Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
Περιορισμένη Πρόσβαση
Η Βιβλιοθήκη στα πλαίσια είτε συμμετοχής της στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link), είτε ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος απομακρυσμένης διαχείρισης διοικητικών εργασιών (Intranet), προσφέρει για έναν αριθμό σελίδων και πληροφοριακών πόρων περιορισμένη πρόσβαση.
 
Στην περίπτωση της συμμετοχής στο Heal-Link, η περιορισμένη πρόσβαση υπαγορεύεται από την πολιτική των εμπορικών διαθετών.
 
Στην περίπτωση της ανάπτυξης του Ενδοδικτύου (Intranet), η περιορισμένη πρόσβαση υπαγορεύεται για λόγους ασφάλειας των διαδικασιών διαχείρισης των οικονομικών πόρων της Βιβλιοθήκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ευρύτερα.
 

Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα: Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα IP αναγνώριση Η/Υ δικτύου ΠΘ
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Αναγνωριστικά στοιχεία πρόσβασης
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα CD-ROM Server

IP αναγνώριση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) του δικτύου του Παν. Θεσσαλίας
 
 1. IP αναγνώριση όλων των Η/Υ του δικτύου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας *.
  Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσβαση στις συμβεβλημένες υπηρεσίες είναι αυτόματη για όλους τους Η/Υ που βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχουν πρόσβαση στο Internet μέσω του δικτύου του ΠΘ. Επιπρόσθετα παρέχεται και η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης από Η/Υ που δεν βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΠΘ (για αναλυτικότερες πληροφορίες δείτε την απάντηση στο ερώτημα:
  Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στα άρθρα των ηλεκτρονικών περιοδικών, στα ηλεκτρονικά βιβλία και στις online βάσεις δεδομένων της Βιβλιοθήκης; ) Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την πρόσβαση στο Internet μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρακαλώ απευθυνθείτε στο Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
   
  * Σημειώνεται ότι όταν πρόκειται για υπηρεσίες, που διατίθενται μέσω συμφωνιών του HEAL-Link, η πρόσβαση είναι εφικτή από τα δίκτυα και των άλλων Ιδρυμάτων-Μελών του Συνδέσμου.
   
   
 2. IP αναγνώριση συγκεκριμένων Η/Υ της Βιβλιοθήκης.
  Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσβαση είναι αυτόματα δυνατή μόνο από συγκεκριμένους Η/Υ της Βιβλιοθήκης και προβάλλεται σχετικό ενημερωτικό μήνυμα.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Συμπλήρωση αναγνωριστικών στοιχείων πρόσβασης
 
 1. Ελεγχόμενη πρόσβαση με τη συμπλήρωση αναγνωριστικών στοιχείων.
  Σε αυτήν την περίπτωση ζητείται να συμπληρωθεί το όνομα χρήστη (user name) και ο κωδικός πρόσβασης (password). Η διάθεση αναγνωριστικών στοιχείων πρόσβασης πραγματοποιείται μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου χρήστη, με την προϋπόθεση αυτός να ανήκει στην κατηγορία Μέλους της Βιβλιοθήκης (π.χ. μόνο μέλη ΔΕΠ) για την οποία ο εμπορικός διαθέτης έχει δώσει άδεια χρήσης των υπηρεσιών του.
   
 2. Ενδοδίκτυο (Intranet).
  Το Ενδοδίκτυο της Βιβλιοθήκης αποτελείται από δύο ομάδες ιστοσελίδων περιορισμένης πρόσβασης. Η πρώτη ομάδα απευθύνεται στο Προσωπικό της Βιβλιοθήκης και η δεύτερη στο Διδακτικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  Η είσοδος στις παραπάνω ομάδες ιστοσελίδων και η χρήση των πληροφοριακών πακέτων και εφαρμογών που διατίθενται μέσω αυτών είναι προστατευμένη.
   
  Αρχική προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση των γενικών αναγνωριστικών στοιχείων πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) που ισχύουν για την εισαγωγή σε κάθε μία από τις δύο ομάδες ιστοσελίδων του Ενδοδικτύου.
   
  Στη συνέχεια και ανάλογα με το είδος της λειτουργικότητας των ιστοσελίδων παρέχεται δυνατότητα εξατομικευμένης εισόδου (εκ νέου εισαγωγή προσωπικών αναγνωριστικών στοιχείων ή/και με αναγνώριση IP διεύθυνσης Η/Υ) για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών-διαδικασιών (π.χ. για τους Διδάσκοντες η ανανέωση των συνδρομών περιοδικών εκδόσεων γίνεται μόνο από τα μέλη της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και για το Προσωπικό Βιβλιοθήκης η διαχείριση των παραγγελιών μονογραφιών μπορεί να γίνει μόνο από το εξουσιοδοτημένο Προσωπικό).
   
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
CD-ROM Server
Η Βιβλιοθήκη προσφέρει online πρόσβαση σε έναν αριθμό
βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων μέσω του CD-ROM Server της. Η πρόσβαση σε αυτές μπορεί να επιτευχθεί μέσω των περιβαλλόντων αλληλεπίδρασης (interfaces):
 
Κατάλογος Οδηγών WebSPIRS και Ultra*Net

Τίτλος Περιγραφή Πληροφορίες Πρόσβασης Ανοιγμα
Ανοιγμα στο ίδιο παράθυρο Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο
WebSPIRS Λογισμικό online πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων σε CD-ROM. Ελεύθερη Πρόσβαση μόνο από τους Η/Υ του δικτύου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λογότυπο pdf - Μετάβαση σε: Οδηγός χρήσης σε μορφή pdf- Λογότυπο pdf - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Οδηγός χρήσης σε μορφή pdf-
Ultra*Net Λογισμικό online πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων σε CD-ROM. Κοινό interface για όλα τα CD-ROMs της Βιβλιοθήκης που διατίθενται δικτυακά. Περιορισμένη πρόσβαση (*) - χρήση αναγνωριστικών στοιχείων πρόσβασης (όνομα χρήστη - κωδικός πρόσβασης). Λογότυπο pdf - Μετάβαση σε: Οδηγός χρήσης σε μορφή pdf- Λογότυπο pdf - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Οδηγός χρήσης σε μορφή pdf-
Οδηγός Εγκατάστασης Λογότυπο pdf - Μετάβαση σε: Οδηγός εγκατάστασης σε μορφή pdf- Λογότυπο pdf - Ανοιγμα σε νέο παράθυρο: Οδηγός εγκατάστασης σε μορφή pdf-
(*)Υποβολή Αίτησης για απόκτηση κωδικού πρόσβαση στο CD-ROM Server Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
( μόνο για τα Μέλη της Βιβλιοθήκης, που ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας )


Επεξήγηση Εικονιδίων Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα

Copyright - Πνευματικά Δικαιώματα   
που διέπουν τη χρήση των Οδηγών
 Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ws/07_05_04_01_01.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας