ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ I - Εξάμηνο: 3ο, Ακαδ. έτος: 1998-99

Υπεύθυνος διδασκαλίας μαθήματος: Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D., πτυχιούχος Τμήματος Γεωλογίας Παν/μίου Αθηνών (1986), Ph.D. University of Manchester, U.K. (1991).

Επικοινωνία:: τηλ.: 24210-74891, e-mail: clapsop@uth.gr

Διεύθυνση στο Web: http://www.lib.uth.gr/clapsop/EngGeolgr.htm

Ώρες γραφείου: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 12:00 - 14:00

Ώρες μαθήματος: Δευτέρα 11:00 - 13:00, Τρίτη 13:00 - 15:00

Στόχος μαθήματος: Εισαγωγή στο επιστημονικό αντικείμενο της Γεωλογίας με έμφαση στα θέματα που επηρεάζουν τη θέση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των τεχνικών έργων. Ανάλυση των κυριότερων χαρακτηριστικών του εσωτερικού και της επιφάνειας της Γης και των διεργασιών που συνέτειναν στη διαμόρφωσή τους.

 Μέθοδος διδασκαλίας: Το μάθημα αποτελείται από προφορικές παραδόσεις και 15 εργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται και λύνονται από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των 4 ωρών (2 ημέρες x 2 ώρες) εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Δεν απαιτούνται από τους φοιτητές εργασίες και διαγωνίσματα. Ο βαθμός του μαθήματος είναι αυτός της τελικής εξέτασης, ενώ τα θέματα των εξετάσεων αποτελούνται από 50% θεωρητικά θέματα υπό τη μορφή multiple choice questions και ερωτήσεων κρίσης, και από 50% ασκήσεις παρόμοιες με αυτές που διδάσκονται στις παραδόσεις.

Εγχειρίδιο: Κλαψόπουλος, Ι., 1998. Εισαγωγή στην Τεχνική Γεωλογία, 3η έκδοση. Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία (η οποία υπάρχει στη Βιβλιοθήκη του ΠΘ)

·         Βιβλία

Bell, F. G., 1993. Engineering Geology. Oxford: Blackwell Scientific.

Bolt, B. A., 1987. Σεισμοί (μετάφραση στα ελληνικά από Ιωαννίδου, Ε., 1991) © Freeman & Co, Ελληνική έκδοση: Αθήνα: Εκδόσεις Τροχαλία).

Brown, G. C., Hawkesworth, C. J. and Wilson, R. C. L., 1992. Understanding the Earth. Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, G. C. And Musset, A. E., 1993. The Inaccessible Earth, 2nd ed. London: Chapman & Hall.

Δαβή, Ε., 1985. Μαθήματα Γενικής Γεωλογίας. Αθήνα: Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δαβή, Ε., 1988. Πετρολογία. Αθήνα

Δεμίρης, Κ. Α., 1983. Τεχνική Γεωλογία (Mέρος Α Γεωλογικοί Σχηματισμοί). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Dercourt, J., & Paquet, J., 1985. Geology: Principles and Methods. London: Graham & Trotman Ltd.

Doyle, H., 1995. Seismology. Chichester: John Wiley and Sons.

Λέκκας, Ε. Λ., 1995. Γεωλογία και περιβάλλον. Αθήνα.

Λέκκας, Ε. Λ., 1996. Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές. Αθήνα: Access.

Θεοδωρίκας, Σ. Σ., 1996. Ορυκτολογία - Πετρολογία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.

Κλαψόπουλος, Ι., 1996. Εισαγωγή στην Τεχνική Γεωλογία, 1η έκδοση. Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Μαρίνος, Π., και Διαμάντης, Ι., 1988. Κεφάλαια Γεωλογίας Μηχανικού. Εισαγωγή στη Τεχνική Γεωλογία. Αθήνα: Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.).

Plummer, C. C., & McGeary, D., 1993. Physical Geology, 6th ed. Dubuque: Wm. C. Brown.

Reiter, L., 1990. Earthquake Hazard analysis. New York: Cloumbia University Press.

Strahler, A. H., & Strahler, A. N., 1994. Introducing Physical Geography. New York: John Wiley and Sons.

Χατζηδημητριάδης, Ε. Α., 1990. Στοιχεία Γενικής Γεωλογίας. Θεσσαλονίκη: Γεωλογικό Τμήμα Α.Π.Θ.

Χατζηδημητριάδης, Ε. Α., 1991. Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις. Θεσσαλονίκη: Γεωλογικό Τμήμα Α.Π.Θ.

Bates, R. C. and Jackson, J. A. (eds), 1987. Glossary of Geology. USA: American Geological Institute.

Fairbridge, R. W. (ed), 1968. The Encyclopedia of Geomorphology. USA: Dowson Hutchinson & Ross.

Wyatt, A., (ed), 1986. Challinor’s Dictionary of Geology, 6th edition. Cardiff: University of Wales Press.

·         Επιστημονικά Περιοδικά

Γεωτεχνική Ενημέρωση: 1990 -

Bulletin of the Geological Society of America: 1998 -

Environmental Geology: 1994 -

Engineering Geology: 1996 -

Geoforum: 1994 -

Geological Magazine: 1998 -

Geology: 1997 -

Geology Today: 1998 -

Journal of Petrology: 1995 -

Journal of Hydrology: 1992 -

Quaterly Journal of Engineering Geology: 1997 -

Soil Science: 1994 -

Soil Science Society of America Journal: 1994 -

Water Resources Research: 1993 -

·         Βιβλιογραφικές βάσεις (περιέχουν τίτλους, περιλήψεις άρθρων κλπ.)

CABCD: 1990 - (Δίκτυο CD-ROM Βιβλιοθήκης ΠΘ)

Ei Compendex: 1987 - (Δίκτυο CD-ROM Βιβλιοθήκης ΠΘ)

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - WWW ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αρ.

Μάθημα

Εργαστηριακή άσκηση

WWW Σύνδεσμοι

1

Εισαγωγή, Σχήμα, Εξωτερικές ζώνες της Γης

Φυσική Γεωλογία, Ηλιακό Σύστημα

2

Ενδογενείς και εξωγενείς διεργασίες

Τοπογραφικοί χάρτες

 

3

Δομή Γης

Τοπογραφικές τομές - κλίσεις πρανών

Δομή Γης

4

Δομή Γης, Τεκτονική των πλακών

Γεωμαγνητικό Πεδίο, Τοπογραφικές τομές

Βαρύτητα της Γης, Μαγνητισμός

5

 

Κατασκευή τοπογραφικού χάρτη

Τεκτονική των Πλακών Ι , Τεκτονική των Πλακών ΙΙ, Τεκτονική των Πλακών ΙΙΙ

6

Εξωγενείς διεργασίες - Γεωλογικός χρόνος

Κατασκευή τοπογραφικού χάρτη

Γεωλογικός χρόνος, Γεωλογική κλίμακα, Ιστορία της Γης , Απολιθώματα

7

Ορυκτά

Άτομα, Στοιχεία και Ορυκτά

8

Πυριγενή πετρώματα

Πυριγενή πετρώματα

 

9

Ηφαίστεια

Ηφαίστεια

10

Ιζηματογενή πετρώματα

Ιζηματογενή πετρώματα

 

11

Μεταμορφωμένα πετρώματα

Μεταμορφωμένα πετρώματα

 

12

Γεωλογικές δομές

Γεωλογικοί χάρτες

 

13

Γεωλογικές δομές

Γεωλογικοί χάρτες

 

14

Γεωλογικές δομές

Σχετικός γεωλογικός χρόνος

 

15

Σεισμοί

Γεωλογικοί χάρτες

 

16

Αποσάθρωση - εδάφη

Γεωλογικοί χάρτες

 

17

Κίνηση υλικού με τη βαρύτητα

Γεωλογικοί χάρτες

 

18

Επιφανειακά ρέοντα νερά

Υδρογραφικά δίκτυα

 

19

Ποτάμια γεωμορφολογία, πλημμύρες

Υδρογραφικά δίκτυα

 

20

Υπόγεια νερά

Υδροφόρος ορίζοντας

 

21

Υπόγεια νερά

Υπόγεια νερά και τεχνικά έργα

 

22

Ακτές και ωκεανοί

Γεωλογικοί χάρτες

 

23

Ορυκτοί πόροι

Επεξεργασία στοιχείων από το Internet

 

24

Ορυκτοί πόροι και περιβάλλον

Γεωλογικοί χάρτες

 

** Για τις ασκήσεις χρειάζονται υπολογιστής, χάρακας, μολύβι και χαρτί μιλλιμετρέ