Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα Δικτυακού Τόπου (Web Site) Βιβλιοθήκης
γραφικό
   
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

[ημερομηνία ενημέρωσης - 03/09/2020]

Σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης 108/02-09-2020 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η λειτουργία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης κατά το πρώτο διάστημα (1/9/2020 - 31/12/2020) του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-2021 θα γίνει ως εξής:

1. Ο δανεισμός βιβλίων συνεχίζει να γίνεται μετά από προηγούμενη συνεννόηση (ραντεβού), ενώ πλέον θα παρέχεται και η υπηρεσία του διαδανεισμού σε όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης.
2. Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες παρέχεται κανονικά σε όλα τα μέλη του Ιδρύματος.
3. Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών ως μέλη της Βιβλιοθήκης θα γίνουν από το προσωπικό της, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των φοιτητών στη Βιβλιοθήκη. Τα υπόλοιπα υποψήφια μέλη μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση ειδικής φόρμας (σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες εγγραφής εσωτερικών και εξωτερικών μελών αυτής της περιόδου).
4. Όλα τα σεμινάρια εκπαίδευσης (πρωτοετών, μεταπτυχιακών κλπ.) στη χρήση των πηγών και υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης θα διεξαχθούν διαδικτυακά με χρήση της πλατφόρμας MS-Teams.
5. Δεν θα λειτουργήσουν τα αναγνωστήρια και οι κοινόχρηστοι χώροι της Βιβλιοθήκης (δηλ. δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση κοινού σε αυτούς τους χώρους), ενώ ανά κτιριακή εγκατάσταση θα εξεταστεί η τυχόν δυνατότητα διάθεσης (μετά από ραντεβού) αιθουσών στις οποίες δεν υπάρχουν Η/Υ ή βιβλία για ατομική ή ομαδική μελέτη περιορισμένου αριθμού χρηστών.


Ηλεκτρονικές Πηγές και Υπηρεσίες - Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass
Για την πρόσβαση σε υφιστάμενες και νέες ηλεκτρονικές πηγές (βιβλία, περιοδικά, βάσεις δεδομένων κλπ.) και υπηρεσίες, και ειδικότερα για την εξ αποστάσεως υποστήριξης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, δείτε τη σχετική ιστοσελίδα που θα ενημερώνεται συχνά, σύμφωνα με τις εξελίξεις.
Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eClass στείλτε e-mail στο: eclasshelp@uth.gr (για την περίοδο των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2020 παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη από το σχετικό γραφείο αρωγής).

Επικοινωνία μελών και χρηστών
Η επικοινωνία με τη ΒΚΠ είναι δυνατή με ηλεκτρονικό τρόπο και τηλεφωνικά. Για την ηλεκτρονική επικοινωνία παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την ειδική φόρμα επικοινωνίας και τις σχετικές (κατά περίπτωση) διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) που συνεχίζουν να ισχύουν και ελέγχονται καθημερινά από το αρμόδιο προσωπικό.

Δανεισμός, Επιστροφές και Ανανεώσεις δανεισμένου υλικού
Η Βιβλιοθήκη παρέχει υπηρεσίες δανεισμού των τεκμηρίων της συλλογής της κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού), σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στην ιστοσελίδα Δανεισμός - Ανανέωση - Κράτηση. Σημειώνεται ότι όλα τα βιβλία (και άλλο υλικό) που έχουν δανειστεί οι χρήστες μέχρι και την 3/9/2020 έχουν ανανεωθεί αυτόματα μέχρι την 5/10/2020. Βιβλία που θα δανειστούν από την Παρασκευή 4/9/2020 και μετά επιστρέφονται σύμφωνα με τους πάγιους κανόνες διάρκειας δανεισμού ενώ υπάγονται και στη διαδικασία επιβολής προστίμων για τυχόν καθυστερημένη επιστροφή τους. Μέχρι και τη Δευτέρα 5/10/2020 πρέπει να επιστραφούν ή να ανανεωθεί η περίοδος δανεισμού όλων των βιβλίων που έχουν δανειστεί τα μέλη της Βιβλιοθήκης οποιαδήποτε ημερομηνία πριν την 4/9/2020. Οι επιστροφές βιβλίων πραγματοποιούνται μετά από ραντεβού ή ταχυδρομικά, με εξαίρεση την Κεντρική Βιβλιοθήκη στο Βόλο και το Παράρτημα της στο συγκρότημα Γαιόπολις στη Λάρισα, όπου υπάρχουν εγκατεστημένα αυτόματα συστήματα με εξωτερικούς κάδους επιστροφής βιβλίων.

Έκδοση βεβαιώσεων μη οφειλής τεκμηρίων και προστίμων
Όσοι επιθυμείτε την έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής τεκμηρίων για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. για απόκτηση πτυχίου) μπορείτε να το ζητήσετε μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας διαλέγοντας τη σχετική επιλογή στο θέμα του μηνύματος. Σε περίπτωση που έχετε οφειλές από πρόστιμα καθυστερημένης επιστροφής, φθαρμένων ή κατεστραμμένων τεκμηρίων θα ενημερωθείτε για τον τρόπο διευθέτησης από το προσωπικό που θα απαντήσει στο μήνυμα σας. Το ίδιο θα γίνει και για τις περιπτώσεις που πρέπει οπωσδήποτε να επιστραφούν βιβλία ή άλλο δανεισμένο υλικό.

Κατάθεση πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών-διδακτορικών διατριβών
Η υποβολή στη ΒΚΠ των πτυχιακών εργασιών, των μεταπτυχιακών διατριβών και των διδακτορικών διατριβών, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ παράλληλα καταργείται η υποχρέωση κατάθεσης εντύπου αντιγράφου, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
1. Μετατροπή της εργασίας-διατριβής σε μορφή pdf από το φοιτητή (για τη μετατροπή σε pdf υπάρχουν πάρα πολλά δωρεάν διαδικτυακά εργαλεία, καθώς και δυνατότητα αποθήκευσης ή εκτύπωσης σε μορφή pdf μέσα από το περιβάλλον λογισμικών κειμενογράφου όπως π.χ. το word).
2. Αποστολή του αρχείου pdf ως επισυναπτόμενο στη διεύθυνση: libthesis@uth.gr - στο σχετικό e-mail θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του φοιτητή (Όνομα, Επώνυμο και Πατρώνυμο), ενώ για να γίνει αποδεκτό το αρχείο pdf (και να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση παραλαβής) δεν θα πρέπει να είναι προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης, καθώς αυτό θα γίνει από τη Βιβλιοθήκη ως μέρος της διαδικασίας τεκμηρίωσης.
Σε περίπτωση που το αρχείο της εργασίας-διατριβής είναι σχετικά μεγάλο (πάνω από λίγα Megabytes) μπορείτε να το υποβάλετε με τους εξής τρόπους:
α) μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων του ΠΘ, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δείτε εδώ: https://it.uth.gr/services/antallagi-arheion-meso-toy-uploadusersuthgr ή
β) μέσω δωρεάν εξωτερικής υπηρεσίας (π.χ. WeTransfer)
Οι βεβαιώσεις παραλαβής εργασιών-διατριβών (όπως και αυτές μη οφειλής δανεισμένου υλικού) που απαιτούνται για την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών (πτυχίου), θα αποστέλλονται επίσης ηλεκτρονικά (είτε στους ίδιους τους φοιτητές, είτε στις αντίστοιχες γραμματείες).
Για τυχόν απορίες μπορείτε να στέλνετε e-mail στη διεύθυνση: libthesis@uth.gr

Επιστροφές βιβλίων Ευδόξου
Επιστροφές συγγραμμάτων μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά από υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας, συμπληρώνοντας το Όνομα, το Επίθετο και το Τμήμα στο οποίο σπουδάζετε. Στο πεδίο Μήνυμα της φόρμας θα πρέπει να αναγράφετε τον Αριθμό Μητρώου σας (όχι το barcode της ακαδημαϊκής ταυτότητας) και να αναφέρετε ότι θέλετε να επιστρέψετε βιβλία Ευδόξου μετά από προηγούμενη συνεννόηση (ραντεβού)
Πρακτική Άσκηση - Επισκέψεις - Εκδηλώσεις
Αναστέλλεται η διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων κάθε είδους που είτε εκτελούνταν, είτε είχαν προγραμματιστεί να αρχίσουν τον Απρίλιο του 2020. Επιπρόσθετα, ακυρώνονται όλες οι επισκέψεις και εκδηλώσεις κάθε είδους (σεμινάρια, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις άλλων φορέων κλπ.) που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν σε χώρους της ΒΚΠ, τουλάχιστον μέχρι και τον Μάιο του 2020.


   
Υποστήριξη χρηστών: | Βοήθεια - Οδηγός Υπηρεσιών | Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη |
Αναζήτηση site - Πληροφορίες site - Γλωσσάρι - English edition Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο για το προφίλ Twitter της Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο για το προφίλ FaceBook της Βιβλιοθήκης 
γραφικό