Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα Δικτυακού Τόπου (Web Site) Βιβλιοθήκης
γραφικό
   
Αίτηση Εγγραφής Μέλους στη ΒΚΠ

Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την παρακάτω φόρμα για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής σας ως μέλος της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μπορούν να υποβάλλουν τα μέλη του ΠΘ (διδάσκοντες, φοιτητές και κάθε είδους προσωπικό) και όλες οι κατηγορίες εξωτερικών μελών. Επισημαίνεται ότι τα εξωτερικά μέλη της Βιβλιοθήκης θα υποχρεούνται σε καταβολή τέλους εγγραφής (συνδρομή) για την παροχή των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. Η συνδρομή θα καταβάλλεται στο προσωπικό της ΒΚΠ κατά την παραλαβή της ταυτότητας μέλους. Η εγγραφή εξωτερικών μελών θα γίνεται από την Τρίτη 10/5/2022 μετά την έγκριση του ποσού του τέλους εγγραφής από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΠΘ (η εισήγηση της ΒΚΠ είναι να παραμείνει στο ύψος των 20 ευρώ ανά έτος (ή 10 ευρώ ανά εξάμηνο) όπως ίσχυε και πριν τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας, και με τις ίδιες απαλλαγές, δηλ. να απαλλάσσονται από τα τέλη εγγραφής εξωτερικά μέλη ΑμεΑ ή άνεργοι). Δεν απαιτείται η συμπλήρωση και η υποβολή αίτησης από τους πρωτοετείς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές (ακαδ. έτους 2021-2022) των Τμημάτων του ΠΘ, καθώς έχουν εγγραφεί κεντρικά από το αρμόδιο προσωπικό της ΒΚΠ.

Όσοι δεν διαθέτουν φοιτητική ταυτότητα θα πρέπει να αποστείλουν: α) αρχείο εικόνας πρόσφατης φωτογραφίας τους (τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου) και β) αρχείο εικόνας της αστυνομικής τους ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση loansclibrary@uth.gr αν πρόκειται να εγγραφούν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ή στo e-mail του Παραρτήματος της στο οποίο θέλουν να εγγραφούν (βλ. εδώ: e-mails Παραρτημάτων: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/loc.asp#link3). Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να αποστείλουν τα παραπάνω αρχεία ηλεκτρονικά θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το προσωπικό της αντίστοιχης Βιβλιοθήκης.

Στοιχεία Ταυτότητας Υποψηφίου Μέλους
(* πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης)

Όνομα:*
Επώνυμο:*
Όνομα Πατέρα:*
Είδος Ταυτότητας (φοιτητές: Ακαδημαϊκή, άλλοι: ΑΔΤ):*
Αριθμός Ταυτότητας (φοιτητές: Αρ. Barcode ακαδημαϊκής):*Διεύθυνση Κατοικίας [μόνιμη ή προσωρινή στην έδρα της βιβλιοθηκης].

Οδός:*
Αριθμός:*
Πόλη:*
T.K:Σταθερό ή κινητό τηλέφωνο :*
Διεύθυνση e-mail:* (τα μέλη του ΠΘ θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν το ιδρυματικό τους e-mail)Διεύθυνση Κατοικίας Β [μόνιμη, συμπληρώνεται μόνο αν διαφέρει από την προηγούμενη].

Οδός:
Αριθμός:
Πόλη:
T.K:Ιδιότητα:

Τμήμα ή Υπηρεσία ή Επάγγελμα (Οδηγίες: Τμήμα τα εσωτερικά μέλη [π.χ. μέλη ΔΕΠ, άλλοι διδάσκοντες, υπότροφοι, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ] αναγράφουν το Τμήμα του ΠΘ στο οποίο ανήκουν, ενώ οι φοιτητές άλλων ΑΕΙ το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτούν, Υπηρεσία τα εσωτερικά μέλη που δεν ανήκουν σε κάποιο Τμήμα του ΠΘ αναγράφουν την υπηρεσία [π.χ. Δ/νση Διοικητικού] στην οποία εργάζονται, ενώ όσοι απασχολούνται σε Γραμματείες αναφέρουν τον τίτλο της Γραμματείας [π.χ. Γραμματεία Τμήματος ...., Κοσμητείας ..., ΠΜΣ .... κοκ.], Επάγγελμα όλα τα υπόλοιπα εξωτερικά μέλη αναγράφουν το επάγγελμά τους εάν εργάζονται [εάν δεν εργάζονται ένα από τα Συνταξιούχος ή Άνεργος]).Βιβλιοθήκη Εξυπηρέτησης:Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου για να εγγραφώ ως μέλος της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Με την υποβολή της αίτησής μου δηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω και υποχρεούμαι να τηρώ όλα τα άρθρα του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.
   
Υποστήριξη χρηστών: | Βοήθεια - Οδηγός Υπηρεσιών | Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη |
Αναζήτηση site - Πληροφορίες site - Γλωσσάρι - English edition Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο για το προφίλ Twitter της Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο για το προφίλ FaceBook της Βιβλιοθήκης 
γραφικό