Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα Δικτυακού Τόπου (Web Site) Βιβλιοθήκης
γραφικό
   
Αίτηση Εγγραφής Μέλους στη ΒΚΠ

Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την παρακάτω φόρμα για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής σας ως μέλος της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής είναι προσωρινή και παρέχεται αποκλειστικά στα μέλη του Ιδρύματος (διδάσκοντες, φοιτητές και κάθε είδους προσωπικό), μόνο για το διάστημα μέχρι 31/8/2020, κατά το οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες δανεισμού μετά από προηγούμενη συνεννόηση (ραντεβού). Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την παρακάτω φόρμα για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής σας ως μέλος της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για το διάστημα κατά το οποίο θα παρέχονται οι υπηρεσίες δανεισμού μετά από προηγούμενη συνεννόηση (ραντεβού). Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μπορούν να υποβάλλουν τα μέλη του ΠΘ (διδάσκοντες, φοιτητές και κάθε είδους προσωπικό) και μόνο οι παρακάτω κατηγορίες εξωτερικών μελών: α) φοιτητές άλλων ελληνόφωνων ΑΕΙ (Πανεπιστήμια Ελλάδας, Κύπρου και ΑΣΠΑΙΤΕ), β) όσοι θα συμμετάσχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας [απαιτείται η επισύναψη σχετικής ΥΔ του αρ. 8 του Ν.1599/1986], γ) μέλη ερευνητικών ομάδων έργων του ΠΘ [απαιτείται η επισύναψη σχετικού πιστοποιητικού εγγράφου του Επ. Υπεύθυνου του Έργου ο οποίος/α θα πρέπει να είναι μέλος του ΠΘ], και δ) Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) [θα ακολουθήσει σχετική επικοινωνία από το προσωπικό της ΒΚΠ]. Προς το παρόν δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις άλλων κατηγοριών εξωτερικών μελών, αλλά παρατάθηκε μέχρι 31/12/2020 η διάρκεια ισχύος των καρτών των εξωτερικών μελών που έκαναν εγγραφή στη Βιβλιοθήκη κατά το έτος 2020. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση και η υποβολή αίτησης από τους πρωτοετείς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές (ακαδ. έτους 2020-2021) των Τμημάτων του ΠΘ, καθώς αυτοί θα εγγραφούν συγκεντρωτικά από το αρμόδιο προσωπικό της ΒΚΠ.

Όσοι δεν διαθέτουν φοιτητική ταυτότητα θα πρέπει να αποστείλουν αρχείο εικόνας πρόσφατης φωτογραφίας τους (τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση loansclibrary@uth.gr αν πρόκειται να εγγραφούν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ή στo e-mail του Παραρτήματος της στο οποίο θέλουν να εγγραφούν (βλ. εδώ: e-mails Παραρτημάτων: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/loc.asp#link3). Έάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να αποστείλουν την εικόνα της φωτογραφίας ηλεκτρονικά θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το προσωπικό της αντίστοιχης Βιβλιοθήκης.

Όσοι θα συμμετάσχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις Τμημάτων του ΠΘ, εκτός της φωτογραφίας, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά σχετική ΥΔ την οποία αφού κατεβάσουν από εδώ: ΥΔ συμμετοχής σε κατατακτήριες, θα τη συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους και αφού την υπογράψουν θα επισυνάψουν το σχετικό σκαναρισμένο αρχείο (εναλλακτικά μπορούν να αποστείλουν σε μορφή pdf την ΥΔ συμπληρωμένη μέσω της πύλης govgr (βλ. εδώ: συμπλήρωση ΥΔ μέσω govgr). Η αποστολή της ΥΔ θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση loansclibrary@uth.gr αν πρόκειται να εγγραφούν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ή στo e-mail του Παραρτήματος της στο οποίο θέλουν να εγγραφούν (βλ. εδώ: e-mails Παραρτημάτων: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/loc.asp#link3). Έάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να αποστείλουν την ηλεκτρονικά την ΥΔ θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το προσωπικό της αντίστοιχης Βιβλιοθήκης. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και από τα μέλη ερευνητικών ομάδων του ΠΘ, όσον αφορά την ηλεκτρονική αποστολή της επιστολής του Επ. Υπεύθυνου του Έργου του ΠΘ (δηλ. αποστολή της επιστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση loansclibrary@uth.gr αν πρόκειται να εγγραφούν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ή στo e-mail του Παραρτήματος της στο οποίο θέλουν να εγγραφούν, βλ. εδώ: e-mails Παραρτημάτων: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/loc.asp#link3)Στοιχεία Ταυτότητας Υποψηφίου Μέλους
(* πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης)

Όνομα:*
Επώνυμο:*
Όνομα Πατέρα:*
Είδος Ταυτότητας (φοιτητές: Ακαδημαϊκή, άλλοι: ΑΔΤ):*
Αριθμός Ταυτότητας (φοιτητές: Αρ. Barcode ακαδημαϊκής):*Διεύθυνση Κατοικίας [μόνιμη ή προσωρινή στην έδρα της βιβλιοθηκης].

Οδός:*
Αριθμός:*
Πόλη:*
T.K:Σταθερό ή κινητό τηλέφωνο :*
Διεύθυνση e-mail:* (τα μέλη του ΠΘ θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν το ιδρυματικό τους e-mail)Διεύθυνση Κατοικίας Β [μόνιμη, συμπληρώνεται μόνο αν διαφέρει από την προηγούμενη].

Οδός:
Αριθμός:
Πόλη:
T.K:Ιδιότητα:
Τμήμα ή Υπηρεσία (στην περίπτωση φοιτητή άλλου ΑΕΙ να γραφεί και η ονομασία του Ιδρύματος):*Βιβλιοθήκη Εξυπηρέτησης:Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου για να εγγραφώ ως μέλος της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Με την υποβολή της αίτησής μου δηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω και υποχρεούμαι να τηρώ όλα τα άρθρα του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.
   
Υποστήριξη χρηστών: | Βοήθεια - Οδηγός Υπηρεσιών | Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη |
Αναζήτηση site - Πληροφορίες site - Γλωσσάρι - English edition Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο για το προφίλ Twitter της Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο για το προφίλ FaceBook της Βιβλιοθήκης 
γραφικό